Manifest d'objectius
Consell Directiu
Membres del patronat
Documents de posició
Documents de posició

Contactar
TRANSPARÈNCIA SEGONS ORDRE DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA, Nº152/2018
 

De conformitat amb l’article 7 de l’Ordre del Departament de Justícia nº 152/2018, de 12 de setembre, que estableix el nivell de subjecció de les fundacions i les associacions declarades d’utilitat pública als instruments de transparència establerts per la Llei 21/2014, de 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública, es fan públiques les dades següents:

a) Activitats de la fundació.
Principalment, la fundació organitza reunions-col·loquis del patronat a les quals s’acostuma a convidar personalitats de la vida cultural, econòmica i política de la societat catalana per tractar temes de interès general amb la finalitat de promoure el debat, la reflexió i l’anàlisi a l'entorn de la realitat social, cultural i econòmica de Catalunya.
De les reunions han sorgit diferents documents de treball que, en alguns dels casos, han estat publicats.
En el passat, també s’ha realitzat una activitat editorial i de organització de congressos.

b) Adreces de correu postal i electrònic.
Correu postal: Carrer de les Escoles Pies, 19 baixos, (08017) Barcelona
Correu electrònic: agv56@hotmail.com

c) Composició dels òrgans de govern i de l'equip directiu.
President: Antoni Gelonch i Viladegut
Vicepresident: Joan Oliveras i Bagués
Secretari-tresorer: Jordi Bonet i Agustí

d) Estats financers i memòria econòmica.
Estats financers 2022, 2021, 2020, 2019, 2018 i 2017.
Memòria econòmica 2022, 2021, 2020, 2019, 2018 i 2017.

e) Estatuts.
Accés als estatuts.

f) Estructura directiva i de govern.
Formada per el òrgan de govern esmentat a l’apartat c) i per la Junta del Patronat.

g) Estructura organitzativa.
La estructura organitzativa de la fundació està formada per l’òrgan de govern esmentat, per la Junta del Patronat, pels membres col·laboradors i per el Consell de la Fundació.
La fundació no té subscrits contractes ni convenis, tant de contingut econòmic o no, amb altres entitats ni amb administracions públiques per ajuts o subvencions.

h) Fins o finalitats.
Promoure del debat, la reflexió i l'anàlisi a l'entorn de la realitat social, cultural i econòmica de Catalunya, el foment de la interrelació entre les diferents sensibilitats i corrents ideològics del catalanisme i l'impuls del diàleg intel·lectual entre el catalanisme i altres àmbits de pensament de dins i de fora del país.

i) Missió de l'entitat.
Tal com es diu a la apartat anterior de fins i finalitats, la missió és promoure el debat, la reflexió, l’anàlisi a l’entorn de la realitat social, cultural i econòmica de Catalunya, així com fer propostes dirigides a la societat catalana per fonamentar la reflexió i el diàleg de les diferents sensibilitats existents en el si de la societat catalana.

j) Resultat de les activitats acomplertes.
El resultat de les activitats acomplertes és la realització de les reunions-col·loquis esmentades en l’apartat de les activitats, com en el passat també va ser la activitat editorial i la realització de congressos.

k) Web.
El web de la fundació és: www.fundaciobarcelona.org

l) Registre de grup de interès de Catalunya
Fundació Barcelona 1989 - fundació privada está inscrita en el Registre de grup de interès de Catalunya en la categoria registral Categoria III: Organitzacions no governamentals, subcategoria Fundacions i associacions, amb el número identificador únic 2.737.

m) Finançament privat.
Per portar a terme les activitats la fundació es nodreix de fons dels propis patrons i membres col·laboradors, en cap cas mai ha tingut o sol·licitat fons públics.

 

 
     
 
Web realitzada per MediTecnologia
Última actualització: 30/10/2023